ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก - นำเข้าน้ำตาลทราย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


ประเภทการลงทะเบียน :
 
ชื่อบริษัท :
 
เลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก :
 
ระบบจะใช้เลขที่ผุ้เสียภาษีของบริษัทในการสร้าง User Account สำหรับบริษัท
โดยมีรูปแบบคือ c ขึ้นต้น ตามด้วย TaxID ตัวอย่างเช่น c9999999999999
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) :
วันที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) :
v
ที่อยู่ :
 
จังหวัด :
 
อำเภอ/เขต :
 
แขวง/ตำบล :
 
รหัสไปรษณีย์ :
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
 
E-mail ติดต่อ :
 
Fax :
หมายเหตุ:
  1. เมื่อทำการบันทึกข้อมูลบริษัทเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทรายแล้ว จะเข้าต้อง Login เข้าสู่หน้าจอสำหรับเพิ่มรายชื่อผู้ทำการแทน และเอกอัพโหลดเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญบริษัทและผู้ทำการแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทำการตรวจสอบ และอนุมัติผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
  2. ที่หน้า Login ครั้งแรกให้ทำการป้อน User Account ของบริษัทเป็น c9999999999999 (ไม่ต้องระบุรหัสผ่าน) จากนั้นคลิก Login ระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านสำหรับ User Account ได้เอง
  3. ควรตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย และรักษารหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ
  4. กรณีลืมรหัสผ่านท่านจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อทำการ Reset รหัสผ่านให้ใหม่
ยืนยัน (ท่านได้อ่านทำความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว)